پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

خواص و هزینه‌های لشکریان طبیعت
خواص تحقیق آموزش
آیکون نام قدرت حمله قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام قدرت دفاع در مقابل سواره نظام هزینه‌ی نگهداری سرعت حمل چوب خشت آهن گندم زمان چوب خشت آهن گندم زمان
موش صحرایی موش صحرایی 10 25 20 1 20 10 100 100 100 100 0:05:00
عنکبوت عنکبوت 20 35 40 1 20 10 700 500 1000 760 0:48:00 100 100 100 100 0:06:00
مار مار 60 40 60 1 20 10 700 500 1000 760 0:51:00 100 100 100 100 0:07:00
خفاش خفاش 80 66 50 1 20 10 700 500 1000 760 0:54:00 100 100 100 100 0:08:00
گراز گراز 50 70 33 2 20 10 700 500 1000 760 0:57:00 100 100 100 100 0:09:00
گرگ گرگ 100 80 70 2 20 10 700 500 1000 760 1:00:00 100 100 100 100 0:10:00
خرس خرس 250 140 200 3 20 1000 700 500 1000 760 1:03:00 100 100 100 100 0:11:00
تمساح تمساح 450 380 240 3 20 10 700 500 1000 760 1:06:00 100 100 100 100 0:12:00
ببر ببر 200 170 250 3 20 10 550 250 480 220 0:33:15 100 100 100 100 0:13:00
فیل فیل 600 440 520 5 20 10 100 100 100 100 0:14:00