پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

زمان ساخت برای اصطبل بزرگ
سطح ساختمان اصلی سطح 0ساختمان اصلی سطح 1ساختمان اصلی سطح 2ساختمان اصلی سطح 3ساختمان اصلی سطح 4ساختمان اصلی سطح 5ساختمان اصلی سطح 6ساختمان اصلی سطح 7ساختمان اصلی سطح 8ساختمان اصلی سطح 9ساختمان اصلی سطح 10ساختمان اصلی سطح 11ساختمان اصلی سطح 12ساختمان اصلی سطح 13ساختمان اصلی سطح 14ساختمان اصلی سطح 15ساختمان اصلی سطح 16ساختمان اصلی سطح 17ساختمان اصلی سطح 18ساختمان اصلی سطح 19ساختمان اصلی سطح 20
مجموع 600:56:10120:10:40115:51:20111:41:10107:39:50103:47:30100:02:5096:27:2092:58:4089:38:1086:24:2083:17:5080:17:5077:24:1074:37:3071:56:1069:20:5066:51:1064:26:3062:07:0059:53:10
13:03:200:36:400:35:200:34:000:32:500:31:400:30:300:29:300:28:200:27:200:26:200:25:200:24:300:23:400:22:500:22:000:21:100:20:200:19:400:19:000:18:20
23:57:400:47:300:45:500:44:100:42:300:41:000:39:300:38:100:36:500:35:300:34:100:33:000:31:500:30:400:29:300:28:300:27:300:26:300:25:300:24:300:23:40
35:00:401:00:100:58:000:55:500:53:500:52:000:50:000:48:200:46:300:44:500:43:100:41:400:40:100:38:400:37:200:36:000:34:400:33:300:32:100:31:100:30:00
46:13:501:14:501:12:001:09:301:07:001:04:301:02:101:00:000:57:500:55:500:53:400:51:500:50:000:48:100:46:300:44:400:43:100:41:300:40:100:38:400:37:20
57:38:401:31:401:28:301:25:101:22:101:19:101:16:201:13:401:11:001:08:201:06:001:03:301:01:200:59:000:57:000:54:500:53:000:51:000:49:100:47:200:45:40
69:17:001:51:201:47:201:43:301:39:501:36:101:32:401:29:201:26:101:23:001:20:101:17:101:14:301:11:401:09:101:06:401:04:201:02:000:59:400:57:300:55:30
711:11:102:14:102:09:202:04:402:00:101:55:501:51:401:47:401:43:501:40:101:36:301:33:001:29:401:26:301:23:201:20:201:17:301:14:401:12:001:09:201:06:50
813:23:302:40:402:34:502:29:202:24:002:18:502:13:502:09:002:04:201:59:501:55:301:51:201:47:201:43:301:39:501:36:101:32:401:29:201:26:101:23:001:20:00
915:57:003:11:203:04:302:57:502:51:302:45:202:39:202:33:402:28:002:22:502:17:402:12:402:07:502:03:201:58:501:54:301:50:301:46:301:42:401:39:001:35:20
1018:55:103:47:003:38:503:31:003:23:203:16:003:09:003:02:102:55:402:49:202:43:102:37:202:31:402:26:102:21:002:15:502:11:002:06:202:01:401:57:201:53:10
1122:21:504:28:204:18:404:09:204:00:203:51:503:43:203:35:203:27:403:20:103:13:003:06:002:59:202:52:502:46:402:40:402:34:502:29:202:23:502:18:402:13:40
1226:21:305:16:205:04:504:54:004:43:204:33:104:23:204:13:504:04:403:55:503:47:203:39:103:31:203:23:403:16:203:09:203:02:302:56:002:49:402:43:302:37:40
1330:59:306:11:505:58:305:45:405:33:105:21:105:09:404:58:304:47:404:37:204:27:204:17:504:08:303:59:303:50:503:42:403:34:303:26:503:19:203:12:103:05:20
1436:22:007:16:207:00:406:45:306:31:006:16:506:03:205:50:105:37:405:25:305:13:505:02:304:51:304:41:004:31:004:21:104:11:504:02:403:54:003:45:303:37:30
1542:36:108:31:108:12:507:55:107:38:007:21:307:05:406:50:206:35:306:21:206:07:305:54:205:41:305:29:205:17:205:06:004:55:004:44:204:34:104:24:104:14:40
1649:50:109:58:009:36:309:15:408:55:408:36:308:17:508:00:007:42:407:26:007:10:006:54:306:39:306:25:106:11:205:58:005:45:005:32:405:20:405:09:104:58:00
1758:13:4011:38:4011:13:3010:49:2010:26:0010:03:209:41:409:20:409:00:308:41:108:22:208:04:207:46:507:30:007:13:506:58:106:43:106:28:406:14:406:01:105:48:10
1867:57:3013:35:3013:06:1012:37:5012:10:3011:44:2011:18:5010:54:3010:30:5010:08:109:46:209:25:109:04:508:45:108:26:208:08:107:50:307:33:407:17:207:01:306:46:20
1979:15:0015:51:0015:16:5014:43:5014:12:0013:41:2013:11:4012:43:1012:15:4011:49:1011:23:4010:59:1010:35:2010:12:309:50:309:29:109:08:408:49:008:29:508:11:307:53:50
2092:20:5018:28:1017:48:2017:09:5016:32:4015:57:0015:22:3014:49:2014:17:2013:46:3013:16:4012:48:0012:20:2011:53:4011:28:0011:03:2010:39:2010:16:209:54:109:32:509:12:10