پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف خزانه
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگی
مجموع 1115675 1061440 999460 383505 62 306:04:20
1 2880 2740 2580 990 4 2:13:20 7
2 3630 3450 3250 1245 2 2:39:40 9
3 4570 4350 4095 1570 2 3:10:10 10
4 5760 5480 5160 1980 2 3:45:40 12
5 7260 6905 6505 2495 2 4:26:50 15
6 9145 8700 8195 3145 3 5:14:30 18
7 11525 10965 10325 3960 3 6:09:40 21
8 14520 13815 13010 4990 3 7:13:50 26
9 18295 17405 16390 6290 3 8:28:20 31
10 23055 21930 20650 7925 3 9:54:40 37
11 29045 27635 26020 9985 3 11:34:50 45
12 36600 34820 32785 12580 3 13:31:00 53
13 46115 43875 41310 15850 3 15:45:40 64
14 58105 55280 52050 19975 3 18:22:00 77
15 73210 69655 65585 25165 3 21:23:20 92
16 92245 87760 82640 31710 4 24:53:40 111
17 116230 110580 104125 39955 4 28:57:40 133
18 146450 139330 131195 50340 4 33:40:40 160
19 184530 175560 165305 63430 4 39:09:00 192
20 232505 221205 208285 79925 4 45:29:50 230