پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

تاثیرات کتیبه

هر بازیکن تنها قادر به گرفتن 1 کتیبۀ منحصر به فرد و یا 1 کتیبۀ موثر به کل اکانت می باشد. هر بازیکن تنها قادر به داشتن 3 کتیبه در یک زمان می باشد.

هر بازیکن می تواند بیش از یک کتیبه منحصر به فرد/موثر به کل اکانت داشته باشد و یا بیش از 3 کتبه در اکانت داشته باشد ولی در آنصورت تنها 3 کتیبۀ ابتدایی فعال خواهد شد.

اگر بازیکن در دهکده ای دارای کتیبۀ مخصوص دهکده و در دهکدۀ دیگر دارای کتیبه ای باشد که تاثیر آن بر کل اکانت می باشد، در دهکدۀ اول تنها کتیبۀ مخصوص دهکده کار خواهد کرد.

ساختمان های قویتر

Stronger buildings

قدرت ساختمان ها در مقابل دژکوب ها و منجنیق ها زیاد تر خواهد بود.

 • مخصوص دهکده – قدرت ساختمان ها 4 برابر خواهد بود
 • تاثیر به کل اکانت – قدرت ساختمان ها 3 برابر خواهد بود
 • منحصر به فرد – قدرت ساختمان ها 5 برابر خواهد بود

لشکریان سریع تر

Stronger buildings

سرعت حرکت لشکریان افزایش خواهد یافت.

 • مخصوص دهکده – سرعت حرکت 2 برابر خواهد شد
 • تاثیر به کل اکانت – سرعت حرکت 1.5 برابر خواهد شد
 • منحصر به فرد – سرعت حرکت 3 برابر خواهد شد

جاسوسان خوب

Stronger buildings

قدرت جاسوسی، ردیاب، جاسوس و خبرچین بیشتر خواهد شد و دفاع آنها در برابر جاسوسی دشمن نیز قویتر خواهد شد. تمامی جاسوسان در دهکده/اکانت و جاسوسانی که از این دهکده/اکانت ارسال شده اند نیز تحت تاثیر کتیبه خواهند بود. علاوه بر این در اردوگاه شما قادر به دیدن نوع نیروهایی خواهید بود که در حال حمله به دهکدۀ شما می باشند، ولی تعداد آنها نمایش داده نخواهد شد.

 • مخصوص دهکده – تاثیر 5 برابر خواهد شد
 • تاثیر به کل اکانت – تاثیر 3 برابر خواهد شد
 • منحصر به فرد – تاثیر 10 برابر خواهد شد

لشکریان کمتر گرسنه

Stronger buildings

لشکریان گندم کمتری مصرف خواهند کرد.

 • مخصوص دهکده – کاهش 50% در مصرف گندم
 • تاثیر به کل اکانت – کاهش 25% در مصرف گندم
 • منحصر به فرد –کاهش 50% در مصرف گندم

افزایش سرعت ساخت لشکریان

Stronger buildings

لشکریان سریع تر تربیت خواهند شد.

 • مخصوص دهکده – کاهش 50% در زمان تربیت
 • تاثیر به کل اکانت – کاهش 25% در زمان تربیت
 • منحصر به فرد – کاهش 50% در زمان تربیت

نقشه انبار بزرگ و انبار غذای بزرگ

Stronger buildings

قادر به ساخت انبار بزرگ و یا انبار غذای بزرگ خواهید بود.

مخفیگاه + هدف گیری تصادفی

Stronger buildings

ظرفیت مخفیگاه بیشتر شده و منجنیق های دشمن تنها قادر به هدف گیری تصادفی خواهند بود. شگفتی جهان باز قابل هدف گیری و تخریب خواهد بود.

 • مخصوص دهکده – ظرفیت مخفیگاه 200% بیشتر خواهد شد - خزانه قابل هدف گیری از طرف منجنیق های دشمن خواهد بود.
 • تاثیر به کل اکانت – ظرفیت مخفیگاه 100% بیشتر خواهد شد - خزانه قابل هدف گیری از طرف منجنیق های دشمن خواهد بود.
 • منحصر به فرد – ظرفیت مخفیگاه 500% بیشتر خواهد شد.

کتیبۀ احمق ها

Stronger buildings

تاثیر این کتیبه هر 24 ساعت تغییر یافته و تاثیر یکی از کتیبه های دیگر را خواهد داشت. همچنین محدودۀ تاثیر آن نیز (برای دهکده یا اکانت) هر 24 ساعت یکبار بطور شانسی انتخاب خواهد شد.

کتیبۀ احمق های معمولی امکان دارد تاثیر منفی نیز پیدا کند، برای مثال کاهش سرعت لشکریان به مدت 24 ساعت و یا غذای بیشتری مصرف کنند. کتیبۀ احمق های منحصر به فرد تنها خصوصیات خوب خواهد داشت ولی تاثیر آن باز شانسی خواهد بود، برای مثال امکان دارد کتیبه باعث افزایش سرعت سربازان به اندازۀ 1.01 برابر شود.

 • معمولی – امکان دارد تاثیرات منفی نیز داشته باشد.
 • منحصر به فرد – تنها تاثیرات مثبت و خوبی خواهد داشت.

آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر